• anitagac.istanbul@ibb.gov.tr

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 ANIT AĞAÇ İNTERNET SİTESİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN

İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu : İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mh. 15 Temmuz Şehitleri Cd. No:5 34134 Fatih / İstanbul

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler doğrultusunda; sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak adına kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin olarak işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

 

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Toplama Yöntemleri Nelerdir?

Faaliyetlerimiz ve yürüttüğümüz iş süreçleri kapsamında siz vatandaşlarımıza ait kimlik bilgileri (ad, soyad), iletişim bilgileri (cep telefon numarası, elektronik posta adresi) ilişkin bilgileriniz elektronik formlar aracılığıyla toplanacaktır.

Söz konusu kişisel verileriniz bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla işlenmektedir.

Süreç özelinde işlenen kişisel verilerin, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasnın (ç) bendi “ Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

 

Kişisel verileriniz;

 

 • Yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat uyarınca, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yekili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına,

 

aktarılabilecektir.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

 

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesi isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesi talep etme

Haklarına sahipsiniz.

 

Haklarınız Nasıl Kullanabilirsiniz?

 

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve talepleriniz dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mh. 15 Temmuz Şehitleri Cd. No:5 34134 Fatih / İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bizzat başvurarak,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk_bildirim@ibb.gov.tr adresine e-posta gönderilerek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle ibb@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

 

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuru talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklemesi gerekmektedir.

 

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 iş gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere ilgili Kişi Başvuru Formu’ndan seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

 

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMLAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11 inci maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakları düzenlenmiştir.

 

KVKK’nın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (“İBB”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Niteliğine göre talebiniz; İBB’ye ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde cevaplandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’in 7. maddesi gereğince ücret alınabilir.

 

BAŞVURU YÖTEMİ

 

 • Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru: Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile kimliğini tevsik edici belgelerle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mh. 15 Temmuz Şehitleri Cd. No:5 34134 Fatih / İstanbul adresine bizzat veya posta yoluyla başvurulabilir.
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru: Başvuru formu başvuru Sahibi ’ince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda Tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak ibb@hs01.kep.tr adresine gönderilmek suretiyle başvuru yapılabilir.
 • Mobil İmza veya Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak Elektronik Posta Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “Başvuru Formu” doldurulması suretiyle kvkk_bildirim@ibb.gov.tr adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir.

Başvurunuzun hızlı sonuçlanması için başvuru zarfının üzerine veya elektronik postanın konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi/Değişiklik Talebi” olduğunu belirtilmesi tavsiye edilir.

 

Ayrıca Noter veya hukuken geçerli ve kimliği doğrulma imkânı sağlayan yöntemlerle de başvuru yapılabilir. Başvurularda yukarıda belirtilen hususlara ilgili yöntem imkân verdiği ölçüde uyulması, başvurunun olumlu ve kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı için tavsiye edilir.

 

 

 

BAŞVURU FORMU

 

İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı:

 

Uyruk:

Türkiye □ Diğer Diğer ise lütfen belirtiniz:………….

TCKN:

 

Pasaport No /Yabancı Kimlik No:

 

Adres:

 

KEP (Elektronik Posta)
adresi:

 

Elektronik posta adresi:

 

Telefon No / Fask No

 

 

İBB İLE OLAN İLİŞİKİNİZ

□ Çalışan Adayı / Stajer Adayı
(Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım)

Başvuru Tarihi:
Başvurunun nereye yapıldığı ve
varsa ek açıklama:

□ İBB Çalışanı / Eski Çalışan

Çalıştığı yıllar:

□ İBB Stajyeri / Eski Stajyer

Çalıştığı dönem:

□ İBB Kursiyeri

Açıklama:

□ Tedarikçi Yetkilisi / Çalışanı

Açıklama:

□ Potansiyel Tedarikçi Yetkilisi /
Çalışanı

Açıklama:

□ Vatandaş

Açıklama:

□ Ziyaretçi

Açıklama:

□ Çevrimiçi Ziyaretçi

Açıklama:

□ Diğer

Açıklama:

 

BAŞVURU İÇERİĞİ

Başvuru Yapılan Veri Sorumlusu

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kemalpaşa Mh. 15 Temmuz Şehitler Cd. No:5 34134 Fatih / İstanbul

Başvuru Kapsamında İletilecek
Talep Konusu

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

□ Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

□ Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

□ Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler öğrenmek istiyorum.


□ Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verelerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum.

(lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz)

□ Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.

□ Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.


(lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz)

AÇIKLAMALAR:
Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için başvuru kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir olmasına gerekmektedir.

EKLER:
Ekte bilgi ve belge paylaşıyorsanız lütfen belirtiniz

 

 

 

 

Başvurunuza Cevap Yöntemi
(Herhangi bir cevap yöntemi tercih edilmemesi halinde başvuru iletildiği usul ile cevaplandıracaktır.)

 Adresime gönderilmesini istiyorum.
( Başvuruda belirtilen adrese yapılacak olan gönderim ile)


□ Başvuru forumunda belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.
( Elektronik posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı cevap verebileceğiz.)


□ Elden teslim almak istiyorum.
( Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu; taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve konunda belirtilen sürede cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. İBB hukuka aykırı veya haksız şekilde gerçekleştirilen veri paylaşımında kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat ( nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb. ) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde İBB, söz konusu taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu hallerde İBB’nin başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.

 

Tarih:

 

Başvuru Sahibi Adı Soyadı

 

İmza:  KEP üzerinden yapılan
başvurularda e- imza kullanılabilir.

 

Başvuru sahibiyle ilişkinize ilişkin bilgiler ve/veya yetkiniz gösteren vekâletname, nüfus kayıt
örneği ya da ilgili belgeyi başvurunuza ekleyerek gönderiniz.